ټولنیز مشرتابه: د انډیانا مشرتابه ټولنه

دا سهار د انډیانا مشرتابه اتحادیې سره مصرف شوی یو حیرانونکی سهار و. اکثرا دا نده چې تاسو فرصت ترلاسه کړئ چې د روزنې مشرانو ، مشرتابه ګورو ، او د ټولنې مشرانو سره خبرې وکړئ. ډیری خلک مدني او تعلیمي سازمانونو ته ګوري او باور لري چې دوی به هیڅکله د ټولنیزو رسنیو په څیر موضوعاتو ته لاړ نشي. د ناستې دمخه د ډلې په یوه سروې کې: د ډلې 90. د کمپیوټر سره اشنا دي. د ډلې 70. پیژندل شوي و