ایا د 2018 کال پرچون مړ شوی؟ دلته یې د خوندي کولو څرنګوالی دی

کوچنيان او کوچنيان په مساوي ډول د ټیوز 'آر' یوس ، د صنعت غښتلي او وروستي پاتې پرچون ځنځیر چې د ځانګړي ډول په لوبو کې تمرکز کوي خفه شوي وو. د پلورنځي بندیدو اعلان ټولې هیلې لرې کړې چې د پرچون لوی - د والدینو لپاره د زړونو ځای ، د ماشومانو لپاره د حیرانتیا سلطنت - خوندي کیدی شي. څه چې حتی غمجن دي هغه دا چې د لوبو 'R' زموږ خوندي کیدی شي. د لوبو ذخیره شوي سپر سټور قرباني شو