څنګه AI ته د پام وړ چلند کول د متعصب ډیټا سیټونو کموي

د AI ځواک لرونکي حلونه د مؤثره کیدو لپاره ډیټا سیټونو ته اړتیا لري. او د دې ډیټا سیټونو رامینځته کول په سیستماتیک کچه د ضمني تعصب ستونزې سره ډک دي. ټول خلک د تعصب څخه رنځ وړي (دواړه هوښیار او بې شعوره). تعصب کولی شي هر ډول ډولونه واخلي: جغرافیایي، ژبني، ټولنیز-اقتصادي، جنسیت، او نژاد پرست. او دا سیستماتیک تعصبونه په ډیټا کې پخیږي ، کوم چې کولی شي د AI محصولاتو پایله ولري چې تعصب ته دوام ورکوي او پراخوي. سازمانونه د کمولو لپاره ذهني چلند ته اړتیا لري