وییربلا: په 3 اړخونو کې مجازی کنفرانس

VirBELA د پیښو ، زده کړې او کار لپاره عمودي مجازی نړۍ جوړوي.