د SDR لنډیزونه

SDR

د SDR لنډیز دی د پلور پراختیا نماینده.

د پلور رول چې د نوي سوداګرۍ اړیکو او فرصتونو رامینځته کولو مسؤلیت لري.