د ROI لنډیزونه

ROI

ROI د دې لپاره لنډیز دی د پانګونې Return.

د فعالیت میټریک چې د ګټې اندازه کوي او د فارمول ROI = (عاید - لګښت) / لګښت په کارولو سره محاسبه کیږي. ROI کولی شي تاسو سره مرسته وکړي چې معلومه کړي چې آیا احتمالي پانګه اچونه د مخکینۍ او روانو لګښتونو ارزښت لري یا که پانګه اچونه یا هڅې باید دوام ومومي یا پای ته ورسیږي.