د NLP لنډیزونه

NLP

د NLP لنډیز دی د طبیعي ژبې پروسس کول.

د ژبپوهنې، کمپیوټر ساینس، او مصنوعي استخباراتو یوه فرعي ساحه د کمپیوټر او انساني ژبې تر منځ د تعامل سره تړاو لري، په ځانګړې توګه د کمپیوټرونو پروګرام کولو څرنګوالی ترڅو د طبیعي ژبې ډیټا لوی مقدار پروسس او تحلیل کړي.