د MRR لنډیزونه

MRR

MRR د دې لپاره لنډیز دی میاشتنی تکرار عاید.

په اوسط ډول میاشتني تکراري عاید د هر پیرودونکي یا په مشتریانو کې اوسط اندازه کیږي. د ګډون پر بنسټ خدمتونه د MRR څخه کار اخلي ترڅو د عوایدو او عاید وده اټکل کړي.