د MQL لنډیزونه

MQL

MQL د دې لپاره لنډیز دی د بازار موندنې وړ مشر.

یو احتمالي پیرودونکی چې یا د بازارموندنې ټیم لخوا بیاکتل شوی یا په سیستماتیک ډول د فرمګرافیک معیارونو لپاره ارزول شوی او د پلور ټیم دننه نماینده ته د ټاکل کیدو لپاره اړین معیارونه پوره کوي.