د LACSLink لنډیزونه

LACSLlink

LACSLink د دې لپاره لنډیز دی د موندلو وړ پته د تبادلې سیسټم لینک.

د بدل شوي پتې خوندي ډیټا سیټ، او د کلیوالي سټایل پتې د ښار سټایل پتې ته بدلول شامل دي. دا موجوده پتې هم بدلوي چې نوم یې بدل شوی یا نومول شوی. LACSLink د محلي ښاروالیو لپاره د نوي پته ترلاسه کولو اتوماتیک میتود دی چې د 911 بیړني سیسټم پلي کړی.

سرچینه: ملیسا