د GDPR لنډیزونه

GDPR

د GDPR لنډیز دی د عمومي معلوماتو ساتنه تنظیم.

په اروپایی اتحادیه او اروپایی اقتصادی ساحه کی د معلوماتو محافظت او محرمیت مقررات. دا د EU او EEA ساحو څخه بهر د شخصي معلوماتو لیږد هم په ګوته کوي.