د DRR لنډیزونه

DRR

DRR د دې لپاره لنډیز دی د ډالرو ساتلو کچه.

د عوایدو سلنه چې تاسو یې د هغه عاید سره تړاو لرئ چې تاسو یې د دورې په پیل کې لرئ (د نوي عوایدو شمیرل نه کول). د دې محاسبه کولو یوه وسیله دا ده چې ستاسو پیرودونکي د عاید رینج لخوا قطع کړئ، بیا د هرې سلسلې لپاره CRR محاسبه کړئ.