د CRR لنډیزونه

سي آر آر

CRR د دې لپاره لنډیز دی د پیرودونکو ساتلو کچه.

د پیرودونکو سلنه چې تاسو یې د هغه شمیر سره تړاو لرئ چې تاسو یې د دورې په پیل کې درلوده (د نوي پیرودونکو شمیرل نه).