د CPM لنډیزونه

CPM

CPM د دې لپاره لنډیز دی لګښت-فی میل.

لګښت-فی-میل (یا لګښت-فی-هزار) بله طریقه ده چې خپرونکي د اعلاناتو لپاره چارج کوي. دا طریقه په هر 1000 تاثراتو کې چارج کوي (M د 1000 لپاره رومن شمیره ده). د اعلان کونکو څخه د هرکله چې د دوی اعلان لیدل کیږي چارج کیږي، نه دا چې څو ځله کلیک شوی.