د CPI لنډیزونه

CPI

د CPI لنډیز دی د پیرودونکي فعالیت شاخصونه.

میټریکونه د پیرودونکي په نظر تمرکز کوي لکه د حل کولو وخت، د سرچینو شتون، د کارولو اسانتیا، د وړاندیز کولو احتمال، او د محصول یا خدمت ارزښت. دا میټریکونه په مستقیم ډول د پیرودونکي ساتل، د استملاک وده، او د هر پیرودونکي زیات شوي ارزښت ته منسوب دي.