د CNN لنډیز

CNN

CNN د دې لپاره لنډیز دی Convolutional Neural Network.

یو ډول ژور عصبي شبکه اکثرا د کمپیوټر لید دندو لپاره کارول کیږي.