د CCR لنډیزونه

سي آر سي

CCR لنډیز دی د پیرودونکي کورن نرخ.

یو میټریک د پیرودونکو ساتلو او ارزښت اندازه کولو لپاره کارول کیږي. د CCR د ټاکلو فورمول دا دی: CR = (# د پیرود د مودې په پیل کې - # پیرودونکي د اندازه کولو دورې په پای کې) / (د اندازه کولو دورې په پیل کې د پیرودونکو شمیر)