د CAGR لنډیزونه

CAGR

CAGR د دې لپاره لنډیز دی د کلنۍ ودې کچه.

د دوو کلونو ترمنځ د عوایدو د ودې کلنۍ اوسط نرخ، داسې انګیرل کیږي چې وده په چټکۍ سره په پیچلي نرخ کې ترسره کیږي.

سرچینه: ګارترین