د BDR لنډیزونه

Bdr

د BDR لنډیز دی د سوداګرۍ پراختیا نماینده.

د لوړې کچې متخصص پلور رول چې د نوي سوداګرۍ اړیکو ، شریکانو او فرصتونو رامینځته کولو لپاره مسؤل دی.