د B2B لنډیزونه

B2B

د B2B لنډیز دی سوداګرۍ ته سوداګرۍ.

B2B د بازار موندنې یا بل سوداګرۍ ته د پلور دنده تشریح کوي. ډیری پرچون پلورنځي او خدمات نورو سوداګرۍ ته اړتیا لري او د B2B ډیری لیږدونه مخکې له دې چې یو محصول مرصفوونکو ته ورسیږي د پردې تر شا پیښیږي.