د AutoML لنډیزونه

اتومات

AutoML د دې لپاره لنډیز دی د اتومات ماشین زده کړه.

په Salesforce کې د ماشین زده کړې د توزیع وړ ګمارل چې ټول پیرودونکي او د کارونې ټولې قضیې ځای په ځای کوي پرته له دې چې د ډیټا ساینس پوهانو ګمارلو اړتیا ته اړتیا ولري.