د ASR لنډیزونه

ASR

ASR لنډیز دی د وینا اتوماتیک پیژندنه.

د طبیعي وینا د پوهیدو او پروسس کولو لپاره د سیسټمونو وړتیا. د ASR سیسټمونه د غږ معاونینو، چیټ بوټ، د ماشین ژباړې، او نور کې کارول کیږي.