د ARPA لنډیزونه

هارپ

ARPA د دې لپاره لنډیز دی د هر حساب اوسط عاید.

دا یوه اندازه ده چې په ټولو حسابونو کې د میاشتني عاید منځنۍ اندازه شاملوي، چې د MRR په نوم هم پیژندل کیږي.