د AI لنډیزونه

AI

AI د دې لپاره لنډیز دی مصنوعي استخباراتو.

د کمپیوټر ساینس یوه پراخه څانګه د سمارټ ماشینونو رامینځته کولو پورې اړه لري چې د دندو ترسره کولو وړتیا لري چې عموما د انسان استخباراتو ته اړتیا لري. د ماشین زده کړې او ژورې زده کړې پرمختګونه د تخنیکي صنعت په حقیقت کې په هر سکتور کې د تمثیل بدلون رامینځته کوي.