د ABC لنډیزونه

ABC

ABC د دې لپاره لنډیز دی تل تړل کیږئ.

دا د پلور لنډیزونو لومړی دی چې تاسو باید د ځوان پلور نماینده په توګه زده کړئ! دا خورا ډیر هغه ډول دی چې دا کار کوي. د اغیزمن پلورونکي کیدو معنی دا ده چې تاسو به ABC ته اړتیا ولرئ.